Logopedė

Vilma Sederevičiūtė

 

Logopedinės pagalbos tikslas ir uždaviniai - gerinti specialiųjų ugdymo(si) poreikių vaikų ugdymo(si) kokybę, teikti korekcinę logopedinę pagalbą gimnazijos mokiniams, turintiems kalbos ir komunikacijos sutrikimų, vykdyti kalbos ir komunikacijos, rašymo ir skaitymo sutrikimų prevenciją.

 

Gimnazijos logopedas:

 1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 2. siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą, mokiniams turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų: sąrašą mokinių, kuriems numato teikti specialiąją pedagoginę (logopedo) pagalbą suderina su gimnaziją aptarnaujančia pedagogine psichologine tarnyba ir teikia tvirtinti gimnazijos vadovui, o jam šį sąrašą patvirtinus, pateikia gimnazijos specialiojo ugdymo komisijai;
 3. bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, gimnaziją aptarnaujančios pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
 4. sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitą;
 5. šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus;
 6. padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
 7. padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
 8. konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
 9. rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų lavinimui;
 10. tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 11. dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės komisijos veikloje.

 

LOGOPEDĖS VILMOS SEDEREVIČIŪTĖS DARBO LAIKAS

2018-2019 m.m.

Savaitės diena Antradienis Ketvirtadienis
Tiesioginis darbas su mokiniais 8.00 - 15.10 8.00 - 14.40
Konsultacinis laikas, kita veikla         - 14.40 - 18.15
Pietų pertrauka

10.35 – 10.55

11.40 - 12.00

10.35 – 10.55

11.40 -12.00

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |