OLWEUS

Mūsų gimnazijoje nuo 2012 metų  įgyvendinama viena iš efektyviausių smurto ir patyčių prevencijos programų - Olweus prevencijos programa. Ši programa buvo sukurta ir moksliškai pagrįsta Norvegijoje, jos autorius - prof. Dan Olweus, daugiau kaip 30 metų tyrinėjantis patyčių ir smurto problemas mokinių tarpe. Programa sėkmingai taikoma ne tik Norvegijoje, bet ir kitose pasaulio šalyse – JAV (36 valstijose), Švedijoje, Islandijoje, Japonijoje, Anglijoje, Škotijoje, Airijoje, Olandijoje, Vokietijoje, Australijoje. Smurto tyrimų ir prevencijos centras JAV paskelbė ją viena iš 12 efektyviausių smurto prevencijos programų pasaulyje. Jos įgyvendinimo rezultatai užsienio šalyse rodo, kad ženkliai sumažėjo patyčios tarp bendraamžių mokykloje (30-70%), taip pat pagerėjo santykiai ne tik tarp bendraamžių, bet ir tarp mokinių ir mokytojų. Šioje programoje dalyvavę mokytojai ir mokiniai įgijo didesnę socialinę kompetenciją, reikšmingai sumažėjo asocialių poelgių (vandalizmo, muštynių, vagysčių, pamokų praleidinėjimo).

Atsižvelgdama į patyčių tarp bendraamžių mastą Lietuvos mokyklose ir šios problemos sprendimą laikydama prioritetiniu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija pritarė šios programos diegimui Lietuvos mokyklose. Olweus patyčių prevencijos programa yra įtraukta į Nacionalinės smurto prieš vaikus prevencijos ir pagalbos vaikams programos įgyvendinimo priemones ir vykdoma Lietuvos mokyklose nuo 2008 metų. 

Programoje dalyvaujančių mokyklų personalas apmokomas programos diegimo principų, aprūpinamas reikiama metodine medžiaga, yra gaunamos reguliarios instruktoriaus – specialiai apmokyto specialisto ─ konsultacijos bei suteikiama pagalba besityčiojantiems iš kitų ir skriaudžiamiems vaikams. Programos esmė – išmokyti visą mokyklos personalą atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Olweus patyčių prevencijos programa trunka 18 mėnesių ir yra vykdoma 3 lygiais, todėl suformuojama aiški ir tvirta mokyklos bendruomenės nuostata patyčių atžvilgiu.

Manome, kad vienas svarbiausių mūsų gimnazijos veiklos prioritetų yra ne vien tik suteikti mokiniams pakankamai žinių, bet ir rūpintis vaikų saugumu bei gera savijauta mokykloje. Tikimės, kad po nuoseklaus ir kryptingo darbo sukursime dar geresnį mokyklos mikroklimatą, saugią bei draugišką aplinką joje besimokantiems mokiniams ir įdiegsime vieningą mokyklos bendruomenės mastu prevencijos sistemą, padedančią kovoti su mokinių agresyvaus ir nepriimtino elgesio apraiškomis gimnazijoje.

 

 Olweus programos mokykla

           2014 m. pavasarį mokykloje vyko Olweus programos išorinis auditas, kurio tikslas – nustatyti , ar mokykloje vykdomos veiklos ir gauti rezultatai atitinka reikalavimus, keliamus sertifikuotai Olweus programos mokyklai. Nuoseklus visos bendruomenės darbas buvo įvertintas teigiamai – mokykla dvejiems metams gavo teisę vadintis sertifikuota Olweus programos mokykla.

 

 2016 m. gegužės mėn. vyko pakartotinas išorinis Olweus programos auditas ir buvo leista toliau tęsti pradėtas Olweus  programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklas 2016-2018 mokslo metais.

 

 

 

 

2018 m. gegužės mėn. vyko jau antras pakartotinas išorinis Olweus programos auditas ir buvo leista toliau tęsti pradėtas Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS) veiklas 2018-2020 mokslo metais.

  

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Olweus programos (OPKUS) vykdymo

2019-2020 m. m. planas

I. GIMNAZIJOS  APRAŠYMAS

Istorija: nuo 2014 m. rugsėjo 1 dienos Marijampolės savivaldybės sprendimu patvirtinama, kad Igliaukos Anzelmo Matučio vidurinei mokyklai suteikiamas gimnazijos statusas. Olweus vardo mokykla pirmą kartą tapome 2014 m., šiais metais dar kartą įrodėme, kad esame šio vardo verti. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijoje mokosi 202 mokiniai, yra 14 klasių komplektų, dirba 37 pedagogai. Vykdomos priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos. Gimnazijoje dirba vaiko gerovės specialistai: logopedė, psichologė, socialinė pedagogė, specialioji pedagogė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė.

Vertybės ir siekiai: Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos darbuotojai siekia, kad mokiniams čia būtų gera ir saugu. Gimnazijos bendruomenės gyvenimą stengiamės grįsti bendryste, pagarba, profesionalumu, lankstumu. Kuo mes esame stiprūs? Mokytojų, švietimo pagalbą teikiančių specialistų, vadovų kompetencija, techninio personalo darbštumu, esamų tradicijų puoselėjimu ir naujų kūrimu, racionaliu gimnazijos išteklių naudojimu. Gerais mokinių akademiniais, neformaliojo švietimo pasiekimais, sėkminga projektine veikla, aktyvia savivalda, stipria pozicija miestelio gyvenime.

Mūsų prioritetai: modernizuotas ugdymo procesas, bendradarbiavimas, verslumo ugdymas. Esame atviri naujovėms, todėl dalyvaujame įvairiose programose ir projektuose.  Kasmet mokykloje vyksta renginiai skirti tolerancijos dienai, dalyvaujame emocinės paramos telefonu tarnybos ,,Vaikų linija“ akcijoje ,,Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“.

Mūsų rūpesčiai ir problemos: mažėjantis mokinių skaičius, didėjantis socialiai pažeidžiamų bei apleistų vaikų skaičius, mažėjanti mokinių mokymosi motyvacija. OPKUS. Dalyvaudami Olweus patyčių prevencijos programos kokybės užtikrinimo sistemos diegime ir palaikyme, ypatingą dėmesį skyrėme mokinių tarpusavio bendravimo problemoms spręsti. Mūsų gimnazijos darbuotojų siekis yra stiprinti bendradarbiavimo kultūrą tarp gimnazijos bendruomenės narių, rūpintis mokinių emocine gerove. Olweus programos nuostatas integravome į visų dalykų mokomąsias programas, metodinėje taryboje analizuojame mokinių bendrųjų kompetencijų pažangą, klasių valandėlių metu formuojame pagarbų mokinių tarpusavio bendravimą, mokome kreiptis pagalbos į suaugusius, iškilus sunkumams.

 

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, gimnazijos nuostatais, strateginiu ir metiniu veiklos planais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Siekiant sumažinti patyčių mastą gimnazijoje, vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Vaiko gerovės komisijos metiniu darbo planu, Olweus programos kokybės užtikrinimo standartu.

Tikslas 1: Mažinti patyčių atvejų pasireiškimą gimnazijoje 2019/ 2020 m. m.

Uždaviniai:

1.1. Olweus programos vykdymas, OP standarto reikalavimų laikymasis.

1.2. Tyrimo organizavimas ir rezultatų analizė.

1.3. Olweus programos įgyvendinimo aptarimas ir įsivertinimas.

1.4. Skatinti gimnazijos darbuotojus aktyviau dalyvauti MSG susitikimuose, aptarti ir fiksuoti pastebėtas patyčias registracijos žurnale.

Tikslas 2: Stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą tarp gimnazijos bendruomenės narių.

Uždaviniai:

2.1. Klasėse kurti estetišką, jaukią, patogią, saugią mokymosi aplinką.

2.2. Klasės valandėlių ir individualių pokalbių metu išaiškinti mokiniams patyčių ir konflikto sampratas, mokyti juos bendrauti ir bendradarbiauti, vengiant patyčių.

2.3.Organizuoti renginius, skirtus patyčių prevencijai, įtraukiant bendruomenės narius į veiklas.

2.4. Užtikrinti visų mokyklos darbuotojų aktyvų dalyvavimą MSG susitikimuose.

2.5. Supažindinti naujai atvykusius mokinius bei naujus gimnazijos darbuotojus su Olweus programos komponentais ir pagrindiniais principais.

III. VEIKLOS TURINYS 

Eil. Nr. Veikla Atsakingas Dokumento šablonas ir procedūra Kada pateikiamas dokumentas
1.

Olweus programos vykdymo plano parengimas.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje vykdymo koordinatorė  Z.Janulevičienė, MSG lyderiai.

Direktoriaus įsakymas „Dėl Olweus programos vykdymo 2019-2020 m. m. plano tvirtinimo“.

Parengus planą.
2.

Olweus programos vykdymo plano derinimas su Olweus programos instruktore              I.Abramavičiene.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje vykdymo koordinatorė  Z.Janulevičienė

Olweus programos vykdymo planas su suderinimo žyme. 2019 m.rugsėjo mėn.
3. Gimnazijos personalo susirinkimas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z.Janulevičienė, instruktorė  I.Abramavičienė

Darbuotojų susirinkimo atmintinė C4 (rudens semestras). Faktinių arba įtariamų patyčių atvejų sprendimo procedūros (P1) priminimas. Pasiūlymų OPKUS planui aptarimas. 2019 m. rugpjūčio mėn.
4.

Mokytojų budėjimo grafiko sudarymas   2019-2020 m. m. I pusmečiui.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z. Janulevičienė

Budėjimo grafikas 2019 m. rugsėjo mėn.
5. „Karštų“ / pavojingų patyčių vietų gimnazijoje nustatymas ir nuobaudų kopėtėlių peržiūrėjimas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Olweus programos koordinatorė              Z.Janulevičienė, socialinė pedagogė O.Genevičienė, klasių vadovai, mokinių tarybos nariai.

Mokinių tarybos susirinkimo forma R4, gimnazijos pavojingų vietų planelis su pažymėtomis vietomis, kur dažniau pasitaiko patyčių atvejų. Nuobaudų kopėtėlės pakoreguotos taip, kad jos labiau veiktų.

2019 m. rugsėjo mėn.

6. Koordinacinio komiteto susirinkimas.

Direktorius, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė                Z.Janulevičienė

Susirinkimo protokolas

2019 m. rugsėjo d.

7. Naujų gimnazijos bendruomenės narių mokymai.

Olweus programos instruktorė                    I.Abramavičienė, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z. Janulevičienė.

Naujų darbuotojų mokymo kursų forma R3.

2019 m. rugsėjo d.

8. MSG narių sąrašų tikslinimas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z. Janulevičienė

Direktoriaus įsakymas

2019 m. rugsėjo mėn.

9. Koordinacinio komiteto sudėties tikslinimas ir mokytojų budėjimo grafiko koregavimas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje  koordinatorė      Z. Janulevičienė

Direktoriaus įsakymas 2019 m. rugsėjo - spalio mėn.
10. Patyčių registracijos žurnalo įrašų analizė.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, psichologas, klasių auklėtojai, Olweus programos koordinatorė        Z.Janulevičienė

Nuobaudų kopėčių taikymas, remiantis patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolais, stebėjimo bei korekcinių pokalbių su mokiniais rezultatais. Periodiškai visus mokslo metus
11. Karštų“ patyčių taškų/vietų suvestinės parengimas ir viešinimas mokytojų kambaryje.

Olweus programos gimnazijoje vykdymo koordinatorė                Z.Janulevičienė, socialinė pedagogė O.Genevičienė

Karštų“ patyčių taškų suvestinės parengimas bei aptarimas su mokytojais bei budėjimo tose vietose sustiprinimas. 2019 m. spalis
12.

Olweus programos vykdymo 2019-2020 m.m. plano viešinimas gimnazijos internetinėje svetainėje.

Direktorės pavaduotojas ugdymui,  OP koordinatorė  Z.Janulevičienė,  A.Bartninkienė.

Gimnazijos internetinė svetainė www.matucio.lt

2019 –2020 m. m.

13. Mokinių tarybos susirinkimas. Mokytojas, kuruojantis mokinių tarybos darbą, mokinių taryba. Mokinių tarybos susirinkimo forma R4.

Iš karto po susirinkimo 2019 m. rugsėjo mėn.

14.

Renginys Naktis mokykloje, skirtas 6-12 klasių mokiniams

Mokytojas, kuruojantis mokinių tarybos darbą, mokinių taryba Fotografijos, renginio aprašymas. 2019 m. lapkričio mėn.
15. Žaidimų popietė 3-5 klasių mokiniams

Psichologė G. Tamulynienė, socialinė pedagogė O.Genevičienė

Fotografijos, renginio aprašymas. 2019-2020 m. m.
16.

Projektas Gelbėk mane“

Specialioji pedagogė D.Kresninkevičienė, socialinė pedagogė O.Genevičienė Fotografijos, renginio aprašymas. 2019-2020 m. m.
17. Etnografinė popietė Iš močiutės skrynios“, skirta 1-4 klasių mokiniams Muzikos mokytoja R.Slabodienė   Fotografijos, renginio aprašymas. 2019-2020 m. m.
18. Projektas Atgaiva“ (kartų bendrystė, tolerancija)  Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija (tikybos mokytoja J.Spūdienė), Igliaukos Šv. Kazimiero parapija Fotografijos, renginio aprašymas. 2019-2020 m. m. 
19. Elektroninė mokinių apklausa apie patyčių paplitimą gimnazijoje  Direktorius,  Olweus programos gimnazijoje koordinatorė              Z.Janulevičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui E.Miklovienė, Olweus programos instruktorė            I.Abramavičienė Olweus apklausos atlikimas. Dalyvauja 3-10 klasių mokiniai

2019 m. lapkričio mėn. 

20. Veiklos, skirtos Tolerancijos dienai. Neformalaus švietimo organizatorė A.Bartninkienė Fotografijos, renginio aprašymas. 2019 m. lapkričio mėn.
21. Klasių tėvų susirinkimai             (I pusmetis).

Klasių auklėtojai

Tėvų susirinkimo protokolas. 2019 m. lapkričio mėn.
22.

Klasių valandėlės (du kartus per mėnesį).

1-11 klasių auklėtojai.

Klasės valandėlės forma R2 bei žymėjimas el. dienyne.

Iš karto po klasės valandėlės.
23. MSG gimnazijos personaloužsiėmimai (kartą per du mėnesius).

MSG vadovai ir jų grupių nariai.

Mokymosi ir supervizijų grupės susirinkimo protokolas R1. Iš karto po MSG susirinkimo.
24. Klasių auklėtojo atmintinės pildymas.

Klasių auklėtojai

Klasės auklėtojo atmintinė C2. 2019 m. gruodis
25.

Mokytojo, kuruojančio mokinių tarybos darbą, atmintinės pildymas.

Mokytojas, kuruojantis mokinių tarybos darbą.

Atmintinė mokytojui, kuruojančiam mokinių tarybos darbą C3. 2019 m. gruodis
26. Mokinių apklausos Olweus klausimynu gautų rezultatų pristatymas ir aptarimas.

Olweus instruktorė I.Abramavičienė, direktorius, OP koordinacinio komiteto nariai, MSG vadovai.

Apklausos duomenų rezultatų analizė ir papildomų priemonių mažinančių patyčias gimnazijoje numatymas. 2020 m. sausio mėn.
27.

Gimnazijos personalo susirinkimas. Elektroninės mokinių apklausos apie patyčių mastą mokykloje 2019 m. rezultatų pristatymas.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė    Z. Janulevičienė. Susirinkimo protokolas.  Apklausos rezultatų santraukos viešinimas mokytojų kambario skelbimų lentoje. 2020 m. vasario mėn.
28. Mokinių tarybos susirinkimas. Mokytojas, kuruojantis mokinių tarybos darbą, mokinių taryba. Mokinių tarybos susirinkimo forma R4. 2020 m. vasario mėn.
29. „Karštų“ patyčių taškų gimnazijoje korekcija, remiantis mokinių apklausos rezultatais.

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos koordinatorė                Z.Janulevičienė, socialinė pedagogė O.Genevičienė, klasių vadovai, mokinių tarybos atstovai.

Mokinių tarybos susirinkimo forma R4, Gimnazijos plano koregavimas, kuriame pažymėtos vietos, kur dažniau pasitaiko mokinių tarpe patyčios.

2020 m. vasario mėn.
30.

Mokytojų budėjimo grafiko sudarymas 2020 m., t.y. II pusmečiui.

Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z. Janulevičienė

Sudarytasbudėjimo grafikas. 2020 m. vasaris
31. Visuotinis mokinių tėvų susirinkimas, kurio metu pristatomi elektroninės mokinių apklausos Olweus klausimynu rezultatai. Olweus instruktorė I.Abramavičienė, direktorius, Olweus programos gimnazijoje vykdymo koordinatorė  Z.Janulevičienė, gimnazijos bendruomenės atstovai. Susirinkimo protokolas. 2020 m. vasario-kovo mėn.
32. Klasių tėvų susirinkimai   (II pusmetis). Klasių auklėtojai Tėvų susirinkimo protokolas. 2020 m. vasario-kovo mėn.
33. Dalyvavimas akcijoje,,Veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ 2020“ Socialinė pedagogė O.Genevičienė, OP koordinacinio komiteto nariai, klasių auklėtojai. Nuotraukos, veiklų aprašymas 2020 m. kovo-balandžio mėn.
34. Olweus programos vykdymo gimnazijoje pasiekimų ir silpnųjų pusių analizė.

Direktorės pavaduotojas ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z. Janulevičienė, MSG lyderiai.

Mokymosi ir supervizijų grupės susirinkimų protokolai R1.    Apibendrinami savianalizės, refleksijos rezultatai. 2020 m. kovas – balandis.
35. Apklausa darbuotojų  “Olweus programos komponentų diegimo eiga”. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė      Z. Janulevičienė. Gimnazijos personalas pildo anketą, rezultatai apibendrinami, organizuojama bendra diskusija. 2020 m. gegužė
36. Mokytojo, kuris kuruoja mokinių tarybos darbą, atmintinės pildymas. Mokytojas, kuruojantis mokinių tarybos darbą Atmintinė mokytojui, kuruojančiam mokinių tarybos darbą C3.   2020 m. birželio mėn.
37. Klasių auklėtojų atmintinės pildymas. Klasių auklėtojai Klasių auklėtojo atmintinė C2.   2020 m. birželio mėn.
38. Direktoriaus atmintinės pildymas. Direktorius Direktoriaus atmintinė C1.  Iki palaikomojo audito susitikimo.
39.  Renginys, skirtas vaikų gynimo dienai. Socialinė pedagogė O. Genevičienė, pradinių klasių mokytojos, koordinatorė        Z. Janulevičienė Nuotraukos ir renginio aprašymas.  2020 m. birželio mėn 
40.  Gimnazijos personalo susirinkimas. Direktorius  Darbuotojų susirinkimo atmintinė C4 (pavasario semestras) Iš karto po susirinkimo, 2020 m. birželio mėn.

 

                         Parengė gimnazijos l.e.p. direktorė                                                            Edita Miklovienė

OLWEUS KOORDINACINIS KOMITETAS :

  1. Edita Miklovienė – gimnazijos l.e.p. direktorė
  2. Gitana Tamulynienė – gimnazijos psichologė
  3. Daivutė Simanavičienė – mokymosi ir supervizijų grupės vadovė
  4. Zita Janulevičienė - koordinatorė
  5. Oksana Genevičienė – socialinė pedagogė
  6. Gabrielė Kaminskaitė - IV g. kl.
  7. Eglė Naujokaitė –8 kl.
  8. Jūratė Krasnickienė - tėvų atstovė
  9. Gintarė Urbonaitė - tėvų atstovė

MSG VADOVAI 

      Pirmadienis:     Alvyra Spūdienė, Rimutė Brusokaitė

      Antradienis:     Gintarė Giedraitienė

      Trečiadienis:     Algina Bartninkienė              

      Ketvirtadienis: Daivutė Simanavičienė, Asta Tarasevičienė

          Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos (OPKUS)

MSG grupių veiklos planas 2019-2020 m. m.

Datos MSG grupių   vadovai Laikas Vieta Siūlomos temos

1 grupė

2019-10-14

(pirmadienis)

A. Spūdienė

R. Brusokaitė

14.00 - 15.30 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

OPKUS plano aptarimas, veiklų pristatymas, faktinių arba įtariamų patyčių atvejų sprendimo procedūros aptarimas su MSG nariais (dokumento Nr. P1 OPKUS vadove). Dalyvių supervizijos pagal poreikį.

2 grupė

2019-10-15 (antradienis)

G. Giedraitienė

3 grupė

2019-10-16 (trečiadienis)

A. Bartninkienė

4 grupė

2019-10-17 (ketvirtadienis)

A. Tarasevičienė

D. Simanavičienė

1 grupė

2019-12-09

(pirmadienis)

A. Spūdienė

R. Brusokaitė

14.00 - 15.30 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Filmo "Žvaigždutė žemėje" peržiūra ir aptarimas. Diskusija: Olweus programos vykdymo gimnazijoje pasiekimai ir tobulintinos pusės. Patyčių registravimo žurnalo pildymo sunkumai, pildymo procedšros aptarimas. Dalyvių supervizijos pagal poreikį.  

2 grupė

2019-12-10 (antradienis)

G. Giedraitienė

3 grupė

2019-12-11 (trečiadienis)

A. Bartninkienė

4 grupė

2019-12-12 (ketvirtadienis)

A. Tarasevičienė

D. Simanavičienė

1 grupė

2020-01-20

(pirmadienis)

A. Spūdienė

R. Brusokaitė

14.00 - 15.30 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Olweus tyrimo rezultatų analizavimas.

Pasiūlymai dėl budėjimo plano koregavimo bei kitų prevencijos priemonių aktyvesnio taikymo gimnazijos, klasės ir individualiu lygiais.

Olweus programos standartas. Prevencijos principų, taisyklių priminimas. Budėjimo per pertraukas plano peržiūrėjimas 2019-2020 m.m. Dalyvių supervizijos pagal poreikį.

2 grupė

2020-01-21 (antradienis)

G. Giedraitienė

3 grupė

2020-01-22 (trečiadienis)

A. Bartninkienė

4 grupė

2020-01-23 (ketvirtadienis)

A. Tarasevičienė

D. Simanavičienė

1 grupė

2020-03-16 (pirmadienis)

A. Spūdienė

R. Brusokaitė

14.00 - 15.30 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas, siekiant mažinti patyčias ir smurtą. Pasidalinimas gerąja patirtimi, vedant tėvų susirinkimus ir klasės valandėles pagal Olweus programą. Dalyvių supervizijos pagal poreikį.

2 grupė

2020-03-17 (antradienis)

G. Giedraitienė

3 grupė

2020-03-18 (trečiadienis)

A. Bartninkienė

4 grupė

2020-03-19 (ketvirtadienis)

A. Tarasevičienė

D. Simanavičienė

1 grupė

2020-04-20

(pirmadienis)

A. Spūdienė

R. Brusokaitė

14.00 - 15.30 val.

Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Pavykusių klasės valandėlių, renginių, filmų pristatymas. pasidalinimas gerąja patirtimi. OPKUS įgyvendinimo eigos ir pasiektų rezultatų aptarimas. MSG grupės dalyvių įgytos patirties įprasminimas, reflektavimas. Dalyvių supervizijos pagal poreikį. Olweus programos efektyvumo analizė. Tolimesnių veiklos planų aptarimas.

2 grupė

2020-04-21 (antradienis)

G. Giedraitienė

3 grupė

2020-04-22 (trečiadienis)

A. Bartninkienė

4 grupė

2020-04-23 (ketvirtadienis)

A. Tarasevičienė

D. Simanavičienė


                                                                           Parengė OPPP   koordinatorė                           Zita Janulevičienė

Nuobaudų kopėtėlės

1. Mokytojas/darbuotojas, pastebėjęs patyčias, įspėja besityčiojantį mokinį žodžiu, užfiksuoja įvykį patyčių registravimo žurnale, apie pastebėtą įvykį informuoja klasės vadovą. Įvykis fiksuojamas Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokole, mokinys prašomas rašyti pasiaiškinimą.

2. Klasės auklėtojas, pasikartojus patyčioms, kalbasi su mokiniu vienas arba kartu su patyčias pastebėjusiu darbuotoju, įspėja mokinį dėl jo netinkamo elgesio ir dėl priemonių, kurių bus imamasi, jei mokinio elgesys nepasikeis. Esant mokinio vardu užpildytiems 2 patyčių atvejų protokolams, klasės auklėtojas telefonu informuoja mokinio tėvus apie mokinio elgesį.

3. Soc. darbuotojas, mokiniui parašius trečią pasiaiškinimą dėl patyčių, tėvai kviečiami į mokyklą pokalbiui su klasės auklėtoja, soc. pedagoge, mokytojais ir mokiniu, sudaroma sutartis tarp tėvų ir mokyklos, aptariama, kokių priemonių bus imamasi, jei mokinio elgesys nepasikeis.

4. Patyčių atvejams kartojantis, kreipiamasi į Vaiko gerovės komisiją. Mokyklos Vaiko gerovės komisija svarsto mokinio elgesį komisijos posėdyje dalyvaujant tėvams/globėjams ir teikia pasiūlymus dėl vaiko elgesio korekcijos ir minimalios priežiūros inicijavimo, jei vaiko elgesys per artimiausias dvi savaites po šio posėdžio nepasikeis.

5. Mokinio nepriimtinam elgesiui kartojantis, mokyklos direktorius inicijuoja kreipimąsi į Nepilnamečių reikalų pareigos veiklos grupę dėl drausminių nuobaudų skyrimo, tai pat inicijuoja kreipimąsi į savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją dėl priemonių skyrimo.

Copyright 2011. Free joomla templates find the best web hosting service |